+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Prashanth (B43423)
  • 31
  • 1986/02/05
  • Dhanu (Sagittarius)
  • Mula
  • BE  Degree
  • English Kannada
  • System Analyst
  • Fair
  • 5 ft 1 inch