+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Shree (G33424)
  • 35
  • 1981/11/18
  • Kark (Cancer)
  • Ashlesha
  •   MasterDegree
  • English Kannada
  • Fair
  • 5 ft 2 inch