+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Gagana (G33473)
  • 28
  • 1989/09/12
  • Makar (Capricorn)
  • Uttara Ashadha
  • MSC, BE Biotechnology  MasterDegree
  • Kannada
  • Very Fair
  • 5 ft 2 inch