+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Sundaraiah udayashankar (G73674)
  • 33
  • 1984/11/01
  • B com and SAP  Degree
  • English Hindi Kannada
  • Working as System Analysist
  • Fair
  • 5 ft 0 inch