+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Kiran (B33744)
  • 44
  • 1973/09/09
  • Makar (Capricorn)
  • Shravana
  • M.com, M.B.A.  MasterDegree
  • Kannada
  • General Manager
  • Wheatish
  • 6 ft 0 inch